PREDLOGI UKREPOV

ukrep: Zagon podjetnosti med mladimi

predlagatelj: skupina mladih datum: 11.May 2015
 
nastal v sklopu projekta: Vklopi se! kraj: Ljubljana

 

opis ukrepa:

Mladi primanjkuje motivacije in zavedanja o podjetnosti, zaradi preslabega informiranja in izobraževanja o podjetnosti. V formalnem izobraževalnem sistemu mladi ne pridobijo dovolj kompetenc podjetnosti, tj. sposobnosti posameznika za uresničevanje njegovih zamisli – ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganj, sposobnost načrtovanja in vodenj projektov. 

Ukrep omogoča razvijanje kompetenc podjetnosti in sodelovanje med mladimi (osnovnošolci in dijaki) in podjetnimi ljudmi. Predlagamo, da se kot učni cilj v kurikule vnese tudi pridobivanje kompetenc podjetnosti. Preko sistemskega  vpeljevanja strokovnjakov za razvoj podjetnosti in izvajanjem predavanj v osnovnih in srednjih šolah, bi razvijali in krepili podjetno in kritično razmišljanje med mladimi. Mladim je treba omogočiti preprost dostop do informacij ter profesionalnega svetovanja.

učinki ukrepa:

  • Prepoznavanje in razvijanje talentov
  • Razvoj kompetence podjetnosti pri mladih (ne zgolj podpora podjetništvu kot panogi)
  • Razvoj potencialnih bodočih podjetnikov

čas od odločitve do realizacije:

Sprva v obliki enoletnih pilotnih projektov, nato postopno uvajanje v formalni izobraževalni sistem.

kdo sodeluje:

komu je namenjen:

Osnovnošolcem in dijakom.

infrastruktura:
Internetna platforma; uporaba obstoječih spletnih strani šol, šola zagotovi potrebne prostore za predavanje
kadri:
Podjetniki v sodelovanju z izvajalci formalnega izobraževanja.

stroški ukrepa in izvajanja:

Stroški bodo nastali na strani ministrstev in šol v procesu izvajanja programa.

viri financiranja:

Integralni proračun javnih zavodov (osnovne in srednje šole), lokalni in državni proračun.

<< Nazaj na predloge ukrepov