ZADNJA NOVICA

Evropska mladinska konferenca o Strukturiranem dialogu

  ( 13.Apr 2016 )

Med 4. in 7. aprilom je v Amsterdamu, pod okriljem nizozemskega predsedovanja Svetu EU, potekala Evropska mladinska konferenca. Mladi,...

Več >>

KOLEDAR
<< december 2019 >>
Ne Po To Sr če Pe So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
IZPOSTAVLJENO

Evropska mladinska konferenca o Strukturiranem dialogu

  ( 13.Apr 2016 )

Med 4. in 7. aprilom je v Amsterdamu, pod okriljem nizozemskega predsedovanja Svetu EU, potekala Evropska mladinska konferenca. Mladi, odločevalci in strokovnjaki so tri dni razpravljali o veščinah, ki jih mladi potrebujemo, da bomo aktivno (so)delovali v družbi. Slovenijo so na konferenci zastopali podpredsednica za Mednarodno sodelovanje MSS Tina Hočevar, mladinski delegat pri OZN in član bazena trenerjev MSS Andraž Šiler, strokovna sodelavka na področju strukturiranega dialoga Ana Štromajer ter strokovna sodelavka Barbara Zupan in direktor Urada RS Peter Debeljak kot predstavnika odločevalcev iz Urada republike Slovenije za mladino.

Konferenco je otvoril predstavnik...
STRUKTURIRANI DIALOG

Kaj je strukturirani dialog?

Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi, preko participativnega sodelovanja v civilni družbi in preko sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko politiko in s tem možnost pravega razvoja mladinske lokalne in nacionalne politike, kar spodbuja aktivno državljanstvo in krepi medsebojno razumevanje mladih iz različnih krajev po Sloveniji. Strukturirani dialog je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

 

Bistvo strukturiranega dialoga na področju mladine je njegova poudarjena vertikalna razsežnost. Mladim želimo omogočiti večjo vključenost v procesih odločanja in možnost, da izrazijo svoje mnenje ter s tem oblikujejo ukrepe kot podporo političnim odločitvam, s katerimi se mladi kasneje lažje poistovetijo in jih sprejmejo za legitimne. Hkrati preko posvetovanj z mladimi prepoznavamo realne potrebe mladih v različnih okoljih. Preko strukturiranega pristopa k oblikovanju rešitev na teme, ki se tičejo mladih, pa krepimo konstruktivno komunikacijo med mladimi in širšo javnostjo, predvsem z odločevalci.Strukturirani dialog je pobuda Evropske unije, ki izhaja iz resolucij Sveta EU za implementacijo strukturiranega dialoga na področju mladine. Na evropski ravni je proces strukturiran časovno v t.i. cikle (vsak cikel traja 18 mesecev in je razdeljen v 6-mesečne faze) in tematsko (vsak cikel obravnava osrednjo temo, iz katere izhajajo tri podteme):

 

Trenutno poteka peti cikel strukturiranega dialoga in v vseh državah članicah EU bomo mladi v sodelovanju z odločevalci razpravljali in predlagali ukrepe na temo : zagotavljanje možnosti za vse mlade, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope, ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi. 

Družba se srečuje z vse večjo ekonomsko krizo, mladi z naraščajočo brezposelnostjo in vse večjo marginalizacijo. Mladi posledično težko razvijejo svoje potenciale s katerimi bi bolj kvalitetno prispevali v družbi. Eden izmed ključnih izzivov EU je omogočiti mladim, da bodo zmožni svoje znanje, veščine in potenciale vnovčiti in pozitivno prispevati v družbi ter postati aktivni in odgovorni državljani. Aktivno vključevanje mladih v družbo postaja vse večji izziv in ključno je, da se mladim, še posebej ranljivejšim skupinam, omogoči večje in lažje vključevanje v vse sfere družbe- na trg delovne sile, v socialne interakcije in v odločanje. Za to pa je potrebno, da razvijejo kompetence, ki jim bodo omogočile aktivno vključevanje v družbo in odločanje. 

Za vsako fazo strukturiranega dialoga smo mladi pozvani, da pripravimo stališča na izpostavljeno problematiko mladih. Mladinski svet Slovenije stališča mladih pridobi preko spletnih vprašalnikov, kjer imajo možnost sodelovati vsi mladi, nacionalne mladinske organizacije ter druge organizacije oz. strokovnjaki s področja mladine. Na podlagi zbranih odgovorov MSS pripravi nacionalno poročilo s predlogi za izboljšanje stanja mladih. Vse države članice EU nacionalno poročilo posredujejo Evropskemu usmerjevalnemu odboru za strukturirani dialog, ki predloge mladih iz evropskih držav povzame ter pripravi izhodiščni dokument za razpravo med mladimi in odločevalci na evropski ravni. Razprava poteka v okviru evropske mladinske konference, ki jo organizira vsaka predsedujoča država članica, in na kateri sodelujejo predstavniki mladih in predstavniki z resornih ministrstev iz vseh držav EU. 

 

Poleg spletnih vprašalnikov pa stališča mladih pridobimo preko posvetovanj z mladimi v lokalnih skupnostih po Sloveniji ter nacionalnih posvetovanj z mladimi in odločevalci.S tem namenom vodimo projekte strukturiranega dialoga. 

 

Gre za pristop bottom up – mladi iz lokalnih skupnosti po vseh državah EU preko nacionalnih akcij prispevajo mnenja in stališča na izpostavljeno temo, ki se tiče mladih. Na Evropski mladinski konferenci mladi in odločevalci skupaj oblikujejo ključna priporočila za izboljšanje stanja mladih, kar se na evropski ravni uresničuje na različne načine. Na takšen način mladim omogočimo vključenost v procese odločanja.

 

Hkrati preko posvetovanj z mladimi prepoznavamo realne potrebe mladih v različnih okoljih. Preko strukturiranega pristopa k oblikovanju rešitev na teme, ki se tičejo mladih, pa krepimo konstruktivno komunikacijo med mladimi in širšo javnostjo, predvsem z odločeval

Koordinacijsko in usmerjevalno telo na področju strukturiranega dialoga na nacionalni ravni je Nacionlana delovna skupina (NDS). Nacionalne delovne skupine so, po navodilih iz Resolucije Sveta Evropske unije, sestavljene iz predstavnikov ministrstev, zadolženih za mlade, nacionalnega mladinskega sveta ter lokalnih mladinskih svetov, mladinskih organizacij, aktivnih mladinskih delavcev in strokovnjakov s področja raziskovanja mladinskih problematik.

V Sloveniji ima vodilno vlogo znotraj NDS Mladinski svet Slovenije, v njej pa aktivno sodelujejo tudi predstavniki:
• Mladinske mreže MaMa,
• Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
• Urada RS za mladino,
• Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enako možnosti
• Zavoda MOVIT NA mladina, Nacionalne agencije programa Eramsus +

Vloga Nacionalne delovne skupine na področju strukturiranega dialoga vključuje:
• redno spremljanje gradiva o strukturiranem dialogu na evropski ravni,
• vizijo in načrt poteka procesa strukturiranega dialoga na nacionalni ravni,
• podporo in sprotne usmeritve pri izvedbi nacionalnih posvetovanj za vsako fazo
posebej,
• postavitev vsebinskih smernic za posamezno evropsko mladinsko konferenco,
• predlaganje predstavnikov mladih za udeležbo na evropski mladinski konferenci
• implementacijo priporočil in ukrepov strukturiranega dialoga (z evropske in
nacionalne ravni) na nacionalni ravni.

Vsaka nacionalna delovna skupina izdela akcijski načrt za potek procesa strukturiranega dialoga v obdobju predsedovanja posameznega tria držav članic EU, v okviru katerega vsi člani skupine prevzamejo različne naloge oz. odgovornosti.

                                

Nacionalni projekti strukturiranega dialoga:

opombe:

Več o strukturiranem dialogu je zapisano: http://www.mlad.si/podrocje/11-STRUKTURIRANI-DIALOG.

ESC je Evropski usmerjevalni odbor - European steering committee (ESC).