ARHIV PROJEKTOV

projekt: Mladi odoča(j)mo!  
čas izvajanja: 1. januar 2015 -30. junij 2016
kraji izvajanja: po Sloveniji

rezultati:

Posvetovanja z mladimi so ključna aktivnost projektov strukturiranega dialoga in tudi tokrat bomo z mladimi razpravljali o temah, pomembnih zanje in hkrati prioritetnih v programu Mladi v akciji. Razpravljali bodo o temah v okviru opolnomočenja mladih  ter o temah, ki bodo določene za prihodnji cikel strukturiranega dialoga. Srečanja mladih bomo pripravljali v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade ter izobraževalnimi institucijami (srednje šole, fakultete).

V ta namen bodo trenerji izvajali posvetovanja, v okviru katerih bodo poskrbeli za informiranje mladih o institucijah in delu EU na področju mladih, predstavili obravnavano temo ter spodbudili mlade k razmišljanju in izražanju stališč o dotični temi ter zbrali zaključke posvetovanj za nadaljnjo uporabo. Mlade bomo tako opremili z znanji oz. informacijami s področja socialne vključenosti ter Z vodeno razpravo se želimo dotakniti izzivov ter možnosti za aktivnejše udejstvovanje mladih tako na lokalni kot državni ravni.

Poleg tega bomo k projektu povabili mlade ambasadorje, ki bodo  v svojih lokalnih okoljih zadolženi za izvajanje in spodbujanje dialoga med mladimi in odločevalci. Mladi ambasadorji, ki jih bomo v začetni fazi k projektu povabili s pozivom, bodo vez z mladimi in MSSjem in njihova naloga bo, da skupaj z organizacijo v kateri so aktivni mladim in odločevalcem predstavijo pomen strukturiranega dialoga ter da se vzpostavijo prvi koraki, ki bodo omogočili, da bo dialog med mladimi in odločevalci potekal dnevno in kontinuirano. Na podlagi začetne analize lokalnega okolja, ki jo bodo pripravljali skupaj z mladimi, bomo naredili plan dela kako čim več mladih in odločevalcev vključiti v proces. Vzpostaviti želimo trdna partnerstva med vsemi ključnim deleženiki v lokalnih okoljih in mladimi ter na drugi strani partnerstvo z MSSjem, ki bo mladim in organizacijam nudil podporo v najširšem pomenu.

Ker pa želimo v projekt vključiti celoten mladinski sektor bomo s tem projektom preko delovnih srečanj s predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij (članic MSS) in preko posveta s predstavniki mladinskih centrov na eni strani pridobil mnenja mladih o aktualnih temah 4. cikla strukturiranega dialoga, po drugi strani pa bodo predstavniki informirani o procesu strukturiranega dialoga in možnosti vključevanja vanj. Poleg tega bodo srečanja namenjena izboru vsebin in tem, ki jih bomo obravnavali na nacionalni konferenci, kjer je namen tudi krepiti mladinski sektor.

Zadnji dogodek, ki ga bomo organizirali bo nacionalna konferenca na kateri bodo sodelovali mladi in odločevalci iz vseh treh ravni ter strokovnjaki iz področja mladine. Mladi bodo pripravljali skupaj z lokalnimi odločevalci na podlagi ukrepov, ki bodo nastali na posvetovanjih z mladimi po Sloveniji, po skupinah načrtovali kako čim bolje implementirati lokalne ukrepe. Hkrati se bodo na konferenci oblikovali tudi nacionalni ukrepi, ki jih bomo oblikovali skupaj s strokovnjaki. Zadnji dan se jim bodo pridružili tudi nacionalni  odločevalci na katere bomo naslovili predlagane ukrepe. Namen je vzpostaviti močnejša partnerstva med mladimi in lokalnimi odločevalci ter povezati mladinski sektor z nacionalnimi odločevalci.

 


zaključki:

projekt: FACING YOUTH  
čas izvajanja: 30. julij 2014-30. december 2015
kraji izvajanja: večja mesta po Sloveniji

rezultati:

V letu 2014 smo kot novost uvedli ulična posvetovanja z mladimi. Preko uličnih posvetovanj v sodelovanju z IMPRO igralci in trenerji bazena trenerjev MSS smo nagovarjali naključne mlade, da na razglednico napišejo pobudo in odločevalcem sporočijo kaj želijo spremeniti za boljši položaj mladih v družbi. Mlade smo želeli spodbuditi, da se aktivirajo in prispevajo pobude na katerekoli teme, ki se jim zdijo pomembne za mlade. Hkrati smo želeli poudariti pomen participacije in njihove vključitve v procese odločanja. Z uličnimi aktivnostmi smo želeli pokazati, da se mladi lahko tudi na bolj nekonvencionalen način vključujejo v procese odločanja in da je pomembno, da mladi sami soodločajo o njihovi prihodnosti.

Trenerski par in ekipa 3-4 igralcev IMPRA so v izbranih lokacijah, kjer se zadržujejo mladi (šole, fakultete, mladinski centri ipd.) nagovarjali mlade, da na razglednico napišejo pobudo, jo naslovijo na odločevalce in vstavijo v kartonast nabiralnik. Improvizatorji so predvsem z zanimivimi vložki mlade vzpodbujali  k sodelovanju,  naloga trenerjev pa je bila, da mlade usmerjajo pri pisanju in odgovarjajo na vsebinska vprašanja.

Opravili smo 10 uličnih aktivnosti po večjih slovenksih mestih in v okolic fakultet, srednjih šol, mladinskih centrov mlade nagovarjali, da na razglednico napišejo pobudo in jo naslovijo na odločevalce. 

 

 


zaključki:

projekt: Sproži govor(ice)!  
čas izvajanja: 1. januar 2014- 30. marec 2015
kraji izvajanja: po Sloveniji

rezultati:

V letu 2014 smo v okviru strukturiranega dialoga, poleg projekta Vključujemo! in Vklopi se! izvajali tudi projekt Sproži govor(ice). S tem projektom želili nadgraditi delovanje na področju strukturiranega dialoga, zato smo posvetovanja z mladimi prenesli v formalno okolje. Na podlagi dobrih praks iz preteklih projektov ter izkušenj z zagovorništvom in participacijo mladih in pa tokrat predvsem na podlagi ugotovljenih potreb na področju strukturiranega smo želeli prispevati k razvoju posvetovanj z mladimi ter poskrbeti za trajnostne učinke teh posvetovanj in vključevati mlade v te procese, kar je zaradi narave mladih in nenazadnje kratkega obdobja mladosti še poseben izziv. Posvetovanja smo opravljali po različnih srednjih šolah po Sloveniji, kjer so izkušeni trenereji tekom enodnevne delavnice maldim v sklopu obevznih izobraževalnih vsebin predstavili teme, ki jih v obsotoječih kurikulumih ne osvojijo. N apodlagi učne izkušnje so analizirali svoje lokalno okolje in na koncu prirpavili konkretne ukrepe in prirporočila, ki so jih naslovili bodisi na odločevalce v šoli bodisi na loklane ali nacionlane odločevalce. 

Pripravili smo tudi izobraževalni modul za trenerje in druge multiplikatorje, ki bodo izobraževali in informirali mlade o strukturiranem dialogu. Poleg tega smo v sklopu projekta opravili tudi posvetovanja s predstavniki mladinskih svetov  lokalnih skupnosti in predstavniki mladinskih centrov, kjer smo jih predstavili zakaj je pomembno, da proces strukturiranega dialoga začnejo izvajati dnevno tudi znotraj svojih organizacij. Še posebej v pomoč pri tem jih bo izdelana spletna platforma,ki smo jo oblikovali tekom projketa. 

 Za zagotavljanje spremljanja in preglednosti strukturiranega dialoga, ki se je pokazala kot ena od potreb, ter z namenom odprtja kontinuirane možnosti dialoga med mladimi in odločevalci, torej tiste prave participacije - na iniciativo mladih ali ko se odvijajo za prihodnost mladih pomembni politični procesi – želimo vzpostaviti spletno platformo, ki bo zagotavljala vse ključne informacije o strukturiranem dialogu, aktualne informacije s področja strukturiranega dialoga, podatke o strukturiranem dialogu iz preteklih let, izobraževalna gradiva za to področje ter nenazadnje vzpostaviti  kanal za dialog med mladimi in odločevalci.

Spletna platforma prinaša še eno pomembno možnost za mlade. Pri mladih namreč pogosto naletimo na občutek nezmožnosti in strahu pred neposrednim komuniciranjem z odločevalci, kar pri nekaterih tudi vpliva na (ne)udeležbo na posvetovanjih oz. če se jih že udeležijo, se neradi izpostavljajo. Spletna platforma tako prinaša varno okolje za posredovanje predlogov, vprašanj in komentarjev odločevalcem, saj pri tem ne bodo fizično izpostavljeni. Prav tako bo platforma stalna možnost, ki jo bodo lahko uporabili kadarkoli, in pri čemer ne bo nujno, da komunicirajo o vnaprej postavljenih temah, kot je to na posvetovanjih, temveč bodo lahko res povsem samoiniciativno sodelovali.


zaključki:

Stran 1 / 3
Starejši projekti >>